Verkiezingsprogramma 2018

  1. Zelfstandigheid gemeente Baarle-Nassau, hieraan geen concessies doen!

  2. Een betere verhouding tussen bestuur en burgers, een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen.

  3. De ambtelijke fusie met Gilze en Rijen en Alphen-Chaam was niet onze keuze. Wij zien dat de fusie de dienstverlening aan onze inwoners niet verbeterd heeft. Bovendien is de organisatie veel duurder dan vooraf werd voorgespiegeld. We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.BAARLE! is van mening dat:
   • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats komt, geen onnodige harmonisatie van beleid en tarieven;
   • Baarle-Nassau ca. 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan de ABG-organisatie (het ambtelijk apparaat). Van de totale kosten voor de gemeenschappelijke regeling ABG komt 21,6% voor onze rekening terwijl dit naar rato van inwonertal 15,5% zou moeten zijn. Deze voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet aangepast worden;
   • de startinvestering van 2 miljoen Euro voor de ABG-organisatie terugverdiend moet worden;
   • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
   • het gemeentehuis in Baarle-Nassau gehandhaafd moet blijven;
   • de dienstverlening door de ABG-organisatie beter, vlotter en klantvriendelijker moet;
   • geen afspraak nodig is bij het gemeentehuis voor balie- producten;
   • de gemeente en het ambtelijk apparaat dienstbaar moeten zijn aan de inwoners. Wij willen een mééwerkende gemeente!

  4. De verhoudingen met Baarle-Hertog zijn gelukkig weer genormaliseerd, dit is essentieel voor een constructief bestuur in Baarle en alleen zo kan onze gemeenschap zich positief ontwikkelen. Wij willen de bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog verder verstevigen en uitbouwen.

  5. Regionale samenwerking is noodzakelijk, maar niet met inlevering van alle zeggenschap. Strakkere monitoring van verbonden partijen, hierbij ook samenwerken met gelijkgestemde gemeenten binnen de regio.

  6. We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. Wij streven naar goede contacten met de nieuw opgerichte dorpsraad Ulicoten. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we uitbouwen, o.a. met werkbezoeken door commissies en raad.

  7. Jongeren kennis laten maken met de gemeentepolitiek. De jeugdgemeenteraad willen we stimuleren en faciliteren.

  8. Behoud van het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, jeugdwerk en sport. We willen een snelle realisatie van een hockeyveld.

  9. De voorzieningen in onze gemeente op het gebied van gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg moeten geborgd blijven. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar worden afgestemd. We willen wachtlijsten voorkomen en eisen CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.).

  10. BAARLE! staat niet achter de “Huisvuilophaalgekte” waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor het tegen betaling deponeren van restafval. Naast de geldverspilling van € 350.000 is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, zwerfvuil, afvaldumping, ongedierte, etc. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Indien mogelijk zal BAARLE! deze maatregel terugdraaien.

  11. BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie, ondanks dat een meerderheid van de beide gemeenteraden zich heeft uitgesproken voor nieuwbouw. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven. Renovatie is minder tijdrovend omdat geen grond hoeft te worden aangekocht. Bovendien past renovatie beter bij een circulaire economie dan slopen en nieuw bouwen.

  12. Promoten van Baarle als toeristische- en groene gemeente. Hierbij intensiever samenwerken met de buurgemeenten, ook grensoverschrijdend. Actie ondernemen om de enclaves op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.

  13. Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme en criminaliteit. Vooral bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit moet meer aandacht krijgen. Nog steeds veroorzaakt de massale vuurwerkverkoop aan het einde van het jaar veel overlast voor de omwonenden. Dit moet beter worden aangepakt.

  14. Inzetten op samenwerking met- en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de toeristische sector. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen. BAARLE! staat voor een goede samenwerking met Stichting Ondernemend Baarle. De ligging van Baarle ten opzichte van Turnhout, Breda en Tilburg  biedt mogelijkheden als vestigingsplaats voor bedrijven. BAARLE! wil ondernemers binden aan ons dorp en het ondernemersklimaat verbeteren. Daar waar mogelijk moet aan lokale ondernemers de kans worden geboden om mee te dingen bij gemeentelijke opdrachten.

  15. De afhandeling van vergunningaanvragen moet beter en sneller. Minder bureaucratie bij vergunningverlening voor kleinschalige evenementen.

  16. Inzetten op wonen voor zowel de koop- als huursector. Ook woningen voor starters. Zorgen dat bouwkavels beschikbaar én betaalbaar zijn (niet alleen grote dure bouwkavels). Geen door de Provincie of de Regio opgelegde contingentering. Baarle-Nassau moet zelf kunnen bepalen hoeveel, wat en waar gebouwd kan worden.

  17. Ontwikkelruimte voor de agrarische sector waar dit binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. We streven naar een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.

  18. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid moeten door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

  19. BAARLE! wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied met een toekomstbestendige visie waarin ook agrarische bedrijven een toekomstperspectief hebben. Verder moeten er ruimere mogelijkheden komen voor de vrijkomende agrarische bebouwing.

  20. BAARLE! is geen voorstander van een uitgestorven (verkeersluw, verkeersvrij) centrum. Masterplannen en verkeerscirculatieplannen moeten tot stand komen in nauwe samenwerking met Baarle-Hertog. BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen de beschikbare financiële middelen. BAARLE! vindt dat het landbouwverkeer gebruik zou moeten kunnen maken van de Randweg.

  21. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid, met name ook van de voetgangers en fietsers.

  22. BAARLE! wil concrete maatregelen om het sluipverkeer in Castelré tegen te gaan. Ook moet er een oplossing komen voor de bedrijven die getroffen zijn door de maatregel van Hoogstraten waardoor zij niet meer met de vrachtwagen via Minderhout kunnen rijden.

  23. De stroomlevering in Castelré moet zo geregeld worden dat de inwoners tegen Nederlandse tarieven hun elektriciteit kunnen afnemen.

  24. Een solide financieel beleid met een sluitende begroting. Tegengaan van geldverspilling. Meer gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden.

  25. Matiging van de OZB en gemeentelijke tarieven (o.a. leges). Wij zijn voor afschaffing van de hondenbelasting. Wij willen geen trendmatige verhogingen van de gemeentelijke belastingen en tarieven, alleen als het onvermijdelijk is moeten die verhoogd worden. We zijn tegen een onnodige harmonisatie van de leges. Bovendien vindt BAARLE! dat de bouwleges al meer dan kostendekkend zijn.