Er valt iets te keizen

Waarom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk zijn? Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen en er voor zorgen dat er wat gaat veranderen in de Baarlese politiek. Onderstaand enkele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Er valt iets te kiezen!  

BAARLE! VOOR EEN ZELFSTANDIGE KOERS
Wat ging er dan onder de huidige coalitie van CDA, VPB en fractie Ulicoten zo fout? Om te beginnen de ambtelijke fusie die werd doorgedrukt. Is de dienstverlening daardoor verbeterd, is het goedkoper geworden, is de samenwerking met B-Hertog hierdoor verbeterd, is de bestuurskracht daardoor toegenomen? Volgens BAARLE! niets van dit alles en het risico dat de ambtelijke fusie uiteindelijk uitdraait op een gemeentelijke herindeling blijft levensgroot aanwezig. Vanuit met name Gilze en Rijen wordt er regelmatig op gezinspeeld dat een bestuurlijke fusie zou moeten volgen. Ter illustratie, die ABG-gemeente zou 27 raadsleden krijgen, waarvan verhoudingsgewijs 4 raadsleden uit Baarle komen! De overige 23 raadsleden uit Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. Het is wel heel naïef om te geloven dat dit voor Baarle (Nassau en Hertog), Ulicoten en Castelré goed kan uitpakken. De ervaring leert dat het bewaken van de bestuurlijke zelfstandigheid niet in goede handen is bij de huidige coalitiepartijen. Voor BAARLE! reden om te blijven hameren op de bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle-Nassau.

AMBTELIJKE ORGANISATIE
Hoe moet het nu verder met de gefuseerde ambtelijke organisatie? We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! is van mening dat:

 • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats moet komen, geen onnodige gelijkschakeling van beleid en tarieven;
 • Baarle-Nassau ruim 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan de ABG-organisatie. Van de totale kosten komt 21,6% (€ 5.275.000) voor onze rekening terwijl dit naar rato van inwonertal 15,5% zou moeten zijn. Deze voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel die door de coalitiepartijen is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel mogelijk op de helling;
 • de startinvestering van 2 miljoen Euro voor de ABG-organisatie terugverdiend moet worden;
 • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
 • het gemeentehuis in Baarle-Nassau gehandhaafd moet blijven;
 • de dienstverlening door de ABG-organisatie beter, vlotter en klantvriendelijker moet;
 • geen afspraak nodig is bij het gemeentehuis voor balie-producten;
 • het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar moeten zijn aan de inwoners. Wij willen een mééwerkende gemeente!

“HUISVUILOPHAALGEKTE”                                                                                                   BAARLE! staat niet achter het besluit van CDA, VPB en fractie Ulicoten voor de gewijzigde afvalinzameling waarbij er binnen de bebouwde kom wijkcontainers komen voor het tegen betaling deponeren van restafval. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het inmiddels al achterhaalde systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Naast € 350.000 geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen draagvlak is voor deze huisvuilophaalgekte en als het aan BAARLE! ligt wordt dit besluit na de verkiezingen alsnog teruggedraaid.

TOEKOMST CULTUREEL CENTRUM
BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie, ondanks dat een meerderheid van de beide gemeenteraden zich heeft uitgesproken voor nieuwbouw. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven. Renovatie is minder tijdrovend omdat geen grond hoeft te worden aangekocht. Bovendien past renovatie beter bij een circulaire economie dan slopen en nieuw bouwen.

ONZE KANDIDATEN
1.   Hans van Tilborg
2.   Lonneke Verbunt
3.   Karel Kerremans
4.   Carla Dirven
5.   Peter van Hooijdonk
6.   François van de Velden
7.   Ludo van Dun
8.   Marly Hendrickx
9.   Riet van den Broek
10. Dirk van Hooijdonk
11. Arne van den Broek
12. Mieke Hermanides
13. Rob Willems
14. Dave Staes
15. Fons van Tilburg
16. Huub Jansen
17. Arjan van den Broek

SPEERPUNTENPROGRAMMA 2018

 1. Een zelfstandige gemeente Baarle-Nassau.
 2. Een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen.
 3. De ambtelijke fusie heeft de dienstverlening aan onze inwoners niet verbeterd. Bovendien is de organisatie veel duurder dan vooraf werd voorgespiegeld. We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! vindt dat:

 • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats komt;
 • Baarle-Nassau ca. 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan het ambtelijk ABG-apparaat. De voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel moet aangepast worden;
 • de startinvestering van 2 miljoen Euro moet worden terugverdiend;
 • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
 • het gemeentehuis in Baarle-Nassau moet gehandhaafd blijven;
 • de dienstverlening door de ABG-organisatie moet beter;
 • het maken van een afspraak voor balie-producten is onnodig;
  Wij willen een mééwerkende gemeente!
 1. Wij willen de bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog verder verstevigen en uitbouwen.
 2. Strakkere monitoring van verbonden partijen waarmee wij regionaal samenwerken,
 3. We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we verder uitbouwen.
 4. Jongeren kennis laten maken met de gemeentepolitiek. De jeugdgemeenteraad willen we stimuleren en faciliteren.
 5. Behoud van het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, jeugdwerk en sport. We willen een snelle realisatie van een hockeyveld.
 6. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar worden afgestemd. We willen wachtlijsten voorkomen en eisen CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.).
 7. BAARLE! staat niet achter de “Huisvuilophaalgekte”. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Indien mogelijk zal BAARLE! deze maatregel terugdraaien.
 8. BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven.
 9. Promoten van Baarle als toeristische- en groene gemeente. Actie ondernemen om de enclaves op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.
 10. Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme en criminaliteit. Bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit moet meer aandacht krijgen.
 11. Inzetten op samenwerking met- en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de toeristische sector. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen.
 12. De afhandeling van vergunningaanvragen moet beter en sneller. Minder bureaucratie bij vergunningverlening voor kleinschalige evenementen.
 13. Inzetten op wonen voor zowel de koop- als huursector. Ook woningen voor starters. Zorgen dat bouwkavels beschikbaar én betaalbaar zijn. Baarle-Nassau moet zelf kunnen bepalen hoeveel, wat en waar gebouwd kan worden. Niet de Provincie of de regio.
 14. Ontwikkelruimte voor de agrarische sector waar dit binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. Zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.
 15. Stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
 16. BAARLE! wil een toekomstbestendig bestemmingsplan buitengebied waarin ook agrarische bedrijven een toekomstperspectief hebben. Verder moeten er ruimere mogelijkheden komen voor de vrijkomende agrarische bebouwing.
 17. BAARLE! is geen voorstander van een uitgestorven (verkeersluw, verkeersvrij) centrum. BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen de beschikbare financiële middelen.
 18. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid, met name ook van de voetgangers en fietsers.
 19. BAARLE! wil concrete maatregelen om het sluipverkeer in Castelré tegen te gaan.
 20. De stroomlevering in Castelré tegen Nederlandse tarieven moet nu eindelijk eens geregeld worden.
 21. Een solide financieel beleid, tegengaan van geldverspilling.
 22. Matiging van de OZB en gemeentelijke tarieven (o.a. leges). Wij zijn voor afschaffing van de hondenbelasting. Wij willen geen trendmatige verhogingen van de gemeentelijke belastingen en tarieven, alleen als het onvermijdelijk is moeten die verhoogd worden.

BEGROTING 2018 – Reactie fractie BAARLE!

In eerste termijn:
1. Ambtelijke fusie.
Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen
bij de AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en
de kosten blijken moeilijk beheersbaar. Van een verbeterde
dienstverlening is nog niets gebleken, integendeel! Lees verder